PL
EN

Witam na mojej stornie.

Od dawna my�la�em, �eby zrobi� w�asn� stron�, lecz nieustanny brak motywacji wstrzymywa� prace ju� w samym zal��ku. Jak to w �yciu bywa, motywacja si� znalaz�a wraz z perspektyw� przydatno�ci owej strony (sztuka dla sztuki jest rzadko�ci� - ja niestety nie stanowi� wyj�tku).

Pomy�la�em sobie, i� czas najwy�szy podzieli� si� ze �wiatem niekt�rymi dorobkami.. tak, to jest - cz�owiek si� starzeje i stara si� pozostawi� co� po sobie.

W zwi�zku z powy�szym stworzy�em co� co mo�na nazwa� moj� wizyt�wka, cho� z czasem.. jak pozwoli:).. postaram si� to wszystko jako� rozbudowa� - a n� mi si� uda, co w sumie zale�y w g��wnej mierze od osi�gni�cia zrodzonych w mojej g�owie cel�w (za po�rednictwem w�a�nie tej strony).

Dzia�y z materia�ami powinny okresowo puchn�� coraz bardziej, gdy� niezale�nie czy uda mi si� co� zarobi� czy nie, pasji nie zarzuc�:) Pr�cz coraz wi�kszego zainteresowania fotografik�/fotografi�, tworzenia czego� z.. prawie niczego (w ko�cu zamiast alfanumerycznych znaczk�w m�g�bym sobie wymy�li� zestaw innych znaczk�w, kt�re by te� spe�nia�y swoj� rol� - czasami motanie mo�na nazwa� moj� pasj�, cho� pracuj� nad tym:) r�wnie� fascynuj� mnie wewn�trzny potencja� ludzki (nie testowane na zwierz�tach i w sumie na razie tylko na sobie, cho� my�l�, �e tak zostanie), dzi�ki kt�remu jeste�my w stanie wykrzesa� z siebie ogromne pok�ady energii. Przekona�em si� o nich chocia�by przy kr�tkich, acz intensywnych wypadach w g�ry (g��wnie w Tatry - poci�ga mnie surowe pi�kno:), czy przeja�d�kach rowerem.

�ycz� mi�ego wertowania

Pozdrawiam, Marek

 
O MNIE
FOTOGRAFIA OKOLICZNO�CIOWA APLIKACJE WIN PROMOCJE W INTERNECIE STRONY/APLIKACJE WWW
Inne linki: LINKI
Strona zoptymalizowana pod przegladarki IE oraz Opera do rozdzielczoci 800x600 i gbi kolorw 32